Stanovy GOLF CLUB NA VRŠÍCH z.s.

1.  Základní ustanovení

Čl. 1  Spolek nese název GOLF CLUB NA VRŠÍCH z.s. /dále jen "Spolek" či "GC"/

Čl. 2  Sídlem Spolku je: Buzulucká 936/14, Hradec Králové, PSČ: 500 03. 

Čl. 3  GOLF CLUB NA VRŠÍCH z.s. je samosprávný a dobrovolný spolek členů - spolčující jednotlivce zajímající se o golf.

Čl. 4  GC při své činnosti zejména:

 1. vytváří pro své členy podmínky a předpoklady k pěstování a rozvíjení golfové hry
 2. zabezpečuje organizování klubových turnajů a soutěží, organizačně zajišťuje reprezentaci klubu v soutěžích České golfové federace a podílí se na výchově a vyhledávání mladých talentů pro golfovou hru
 3. hájí golfové zájmy svých členů a zajišťuje jejich vzájemná setkání při sportovních i společenských akcích
 4. vykonává  disciplinární  pravomoc  při prokázaných  přestupcích  členů,  při neakceptování stanov GC a při porušování golfové etiky ze strany členů
 5. řádně hospodaří s majetkem

Čl. 5  GC je samostatnou právnickou osobou, řádně registrovanou, hospodařící s vlastními i svěřenými prostředky.

Čl. 6 GC spolupracuje s ostatními golfovými subjekty v České republice i v zahraničí.

2.  Organizační struktura

Čl. 7  Orgány GC jsou:

 1. shromáždění členů
 2. výbor GC v čele s prezidentem GC

1. Shromáždění členů

Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění členů, jehož zasedání svolává výbor nejméně jednou ročně a to umístěním pozvánky na webových stránkách GC, které jsou veřejně dostupné na adrese www.gcnavrsich.cz minimálně 15 dnů před konáním.

Na písemnou žádost alespoň jedné třetiny řádných členů musí být svoláno mimořádně a to nejpozději do tří měsíců od sdělení požadavku.

Shromáždění členů:

 • schvaluje, doplňuje a mění stanovy spolku
 • volí a odvolává členy výboru na dobu 5 let
 • schvaluje program činnosti a návrh rozpočtu
 • projednává zprávu o činnosti a hospodaření spolku
 • rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

Shromáždění členů je schopno usnášet se za účasti poloviny řádných členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Není-li shromáždění členů na svém zasedání schopno usnášet se, svolá statutární orgán dle § 257 občanského zákoníku novou pozvánkou náhradní shromáždění. Usnesení na náhradním zasedání pak může shromáždění členů přijmout za účasti libovolného počtu členů.

2. Výbor spolku

Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a má tři členy, přičemž Spolek může navenek zastupovat a za Spolek jednat každý z členů výboru samostatně. Výbor volí ze svého středu prezidenta. Při jednání výboru rozhoduje vždy názor většiny.

Výbor spolku mimo jiné:

 • přijímá nové členy
 • vede členskou evidenci
 • schvaluje výši spolkových příspěvků
 • připravuje program činnosti a návrh rozpočtu, zprávy o činnosti a hospodaření
 • zabývá se návrhy a připomínkami členů
 • organizuje činnosti spolku
 • pověřuje členy řešením jednotlivých úkolů
 • na návrh kapitánů družstev nominuje členy spolku k účasti na soutěžích
 • stanovuje odměny členů za práci a reprezentaci ve prospěch spolku
 • projednává případy porušování stanov
 • řádně hospodaří se svěřeným majetkem
 • zastupuje spolek při vnějších jednáních
 • zajišťuje informovanost členů
 • rozhoduje o vyloučení člena

GC při jednáních s Českou golfovou federací a ostatními subjekty zastupuje navenek Prezident, který řídí a kontroluje činnost výboru.

Výbor spolku odpovídá za dodržování stanov GC, přípravu materiálů pro schůze výboru GC a i pro shromáždění členů a vypracování materiálů a dokumentů z těchto jednání. Současně koordinuje marketingovou činnost nezbytnou pro rozvoj a naplnění cílů GC.

Výbor GC dále může přiznat při naplnění stanovených podmínek na základě svého rozhodnutí právnickým subjektům popřípadě i jednotlivcům statut reklamní partner, respektive sponzor GC.

3.  Členství

Čl. 8 Členem spolku se může stát každý, kdo vyjádří souhlas s posláním a stanovami spolku, splní podmínky přijetí a současně o jeho přijetí rozhodne výbor.

Čl. 9 Členství je různého druhu, přičemž rozlišení a podmínky vzniku konkrétního druhu členství jsou podrobně upraveny na webových stránkách GC.

Členství v GC je tohoto druhu:

 • řádné členství - tito členové mají veškerá práva upravená níže, vč. práva volit a být volen, zúčastnit se hlasování
 • členství dětí a mládeže do 18 let - tito členové mají veškerá práva upravená v čl. 10, nicméně mají pouze hlas poradní
 • udržovací členství - tito členové mají veškerá práva upravená v čl. 10, nicméně mají pouze hlas poradní

Čl. 10 Členové mají tato základní práva:

 • podílet se na činnosti spolku, účastnit se shromáždění a akcí GC
 • volit a být volen a zúčastnit se hlasování shromáždění - toto právo mají výhradně členové se statutem řádní členové, když členové se statutem členství dětí a mládeže do 18 let a se statutem udržovací členství mají pouze poradní hlas
 • předkládat návrhy a připomínky výboru
 • získávat pravidelné informace

Čl. 11 Členové mají tyto základní povinnosti:

 • řídit se stanovami a usneseními shromáždění a jeho výboru
 • platit včas příspěvky spolku
 • podílet se na společné práci /brigádách/ pro spolek a to na základě rozhodnutí výboru spolku
 • dodržovat zásady golfové etiky, respektovat řád hřiště a pokyny výboru
 • šetřit spolkový majetek a majetek ostatních členů, nepoškozovat dobrou pověst a zájmy spolku

Čl. 12 Členství v GC zaniká:

 • vystoupením člena (toto musí být provedeno písemně nejpozději do 31.12. roku, kdy měl člen zaplaceny příspěvky spolku)
 • vyloučením pro nezaplacení příspěvku
 • vyloučením pro závažný přestupek
 • úmrtím či zánikem člena
 • zánikem spolku

Osobám, které významným způsobem přispěly k rozvoji spolku, může být výborem klubu přiznáno čestné členství.

4.  Zásady hospodaření spolku

Čl. 13 Finanční zdroje spolku tvoří:

 1. spolkové příspěvky členů
 2. dotace a dary fyzických a právnických osob
 3. příjmy z pronájmu, z reklamy a jiné hospodářské činnosti
 4. příjmy ze sportovních a jiných spolkových akcí

Čl. 14 Spolek hospodaří s finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu.

Čl. 15 V případě zániku spolku bude provedeno veškeré vypořádání majetku

 

Tyto stanovy nabyly účinnost dnem jejich schválení členskou schuzí dne 19.02.2014

 

 

15 °C
Otevřeno bez omezení

Novinky

 • 08.08.2018 - Uzavřené hřiště 9.8.2018 do 14:00
  Z důvodu odstávky vody je 9.8.2018 do 14:00 hřiště uzavřeno. více
 • 17.07.2018 - Výjezd golfového klubu Na Vrších
  Milí golfisté našeho klubu,  připravili jsme pro vás golfový výjezd na golfová hřiště... více
 • 04.07.2018 - Klub 3 klubů - GC UNO (Hnátnice)
  Tuto sobotu se koná další pokračování turnaje "klub 3 klubů", které pořádá GC UNO.... více
další novinky
Viko design
ECS obaly
Inndos
Sovis
Turistika.cz
Prisped
Axis
Thomas International
Hostinec U Kohouta
Truck bar
VAM
Mexita
Dia-na
Red Bull
Sirius
IoT Smart
Elmo Trade
Tecam
AK Janeba

Copyright © 2018 Gcnavrsich.cz | Vytvořil: WebDesign studio WDW.cz | Partner: Digital Golf