Stanovy GOLF CLUB NA VRŠÍCH z.s.

1.  Základní ustanovení

Čl. 1  Spolek nese název GOLF CLUB NA VRŠÍCH z.s. /dále jen "Spolek" či "GC"/

Čl. 2  Sídlem Spolku je: Buzulucká 936/14, Hradec Králové, PSČ: 500 03. 

Čl. 3  GOLF CLUB NA VRŠÍCH z.s. je samosprávný a dobrovolný spolek členů - spolčující jednotlivce zajímající se o golf.

Čl. 4  GC při své činnosti zejména:

 1. vytváří pro své členy podmínky a předpoklady k pěstování a rozvíjení golfové hry
 2. zabezpečuje organizování klubových turnajů a soutěží, organizačně zajišťuje reprezentaci klubu v soutěžích České golfové federace a podílí se na výchově a vyhledávání mladých talentů pro golfovou hru
 3. hájí golfové zájmy svých členů a zajišťuje jejich vzájemná setkání při sportovních i společenských akcích
 4. vykonává  disciplinární  pravomoc  při prokázaných  přestupcích  členů,  při neakceptování stanov GC a při porušování golfové etiky ze strany členů
 5. řádně hospodaří s majetkem

Čl. 5  GC je samostatnou právnickou osobou, řádně registrovanou, hospodařící s vlastními i svěřenými prostředky.

Čl. 6 GC spolupracuje s ostatními golfovými subjekty v České republice i v zahraničí.

2.  Organizační struktura

Čl. 7  Orgány GC jsou:

 1. shromáždění členů
 2. výbor GC v čele s prezidentem GC

1. Shromáždění členů

Nejvyšším orgánem spolku je shromáždění členů, jehož zasedání svolává výbor nejméně jednou ročně a to umístěním pozvánky na webových stránkách GC, které jsou veřejně dostupné na adrese www.gcnavrsich.cz minimálně 15 dnů před konáním.

Na písemnou žádost alespoň jedné třetiny řádných členů musí být svoláno mimořádně a to nejpozději do tří měsíců od sdělení požadavku.

Shromáždění členů:

 • schvaluje, doplňuje a mění stanovy spolku
 • volí a odvolává členy výboru na dobu 5 let
 • schvaluje program činnosti a návrh rozpočtu
 • projednává zprávu o činnosti a hospodaření spolku
 • rozhoduje o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

Shromáždění členů je schopno usnášet se za účasti poloviny řádných členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členů přítomných v době usnášení. Není-li shromáždění členů na svém zasedání schopno usnášet se, svolá statutární orgán dle § 257 občanského zákoníku novou pozvánkou náhradní shromáždění. Usnesení na náhradním zasedání pak může shromáždění členů přijmout za účasti libovolného počtu členů.

2. Výbor spolku

Výbor spolku je statutárním orgánem spolku a má tři členy, přičemž Spolek může navenek zastupovat a za Spolek jednat každý z členů výboru samostatně. Výbor volí ze svého středu prezidenta. Při jednání výboru rozhoduje vždy názor většiny.

Výbor spolku mimo jiné:

 • přijímá nové členy
 • vede členskou evidenci
 • schvaluje výši spolkových příspěvků
 • připravuje program činnosti a návrh rozpočtu, zprávy o činnosti a hospodaření
 • zabývá se návrhy a připomínkami členů
 • organizuje činnosti spolku
 • pověřuje členy řešením jednotlivých úkolů
 • na návrh kapitánů družstev nominuje členy spolku k účasti na soutěžích
 • stanovuje odměny členů za práci a reprezentaci ve prospěch spolku
 • projednává případy porušování stanov
 • řádně hospodaří se svěřeným majetkem
 • zastupuje spolek při vnějších jednáních
 • zajišťuje informovanost členů
 • rozhoduje o vyloučení člena

GC při jednáních s Českou golfovou federací a ostatními subjekty zastupuje navenek Prezident, který řídí a kontroluje činnost výboru.

Výbor spolku odpovídá za dodržování stanov GC, přípravu materiálů pro schůze výboru GC a i pro shromáždění členů a vypracování materiálů a dokumentů z těchto jednání. Současně koordinuje marketingovou činnost nezbytnou pro rozvoj a naplnění cílů GC.

Výbor GC dále může přiznat při naplnění stanovených podmínek na základě svého rozhodnutí právnickým subjektům popřípadě i jednotlivcům statut reklamní partner, respektive sponzor GC.

3.  Členství

Čl. 8 Členem spolku se může stát každý, kdo vyjádří souhlas s posláním a stanovami spolku, splní podmínky přijetí a současně o jeho přijetí rozhodne výbor.

Čl. 9 Členství je různého druhu, přičemž rozlišení a podmínky vzniku konkrétního druhu členství jsou podrobně upraveny na webových stránkách GC.

Členství v GC je tohoto druhu:

 • řádné členství - tito členové mají veškerá práva upravená níže, vč. práva volit a být volen, zúčastnit se hlasování
 • členství dětí a mládeže do 18 let - tito členové mají veškerá práva upravená v čl. 10, nicméně mají pouze hlas poradní
 • udržovací členství - tito členové mají veškerá práva upravená v čl. 10, nicméně mají pouze hlas poradní

Čl. 10 Členové mají tato základní práva:

 • podílet se na činnosti spolku, účastnit se shromáždění a akcí GC
 • volit a být volen a zúčastnit se hlasování shromáždění - toto právo mají výhradně členové se statutem řádní členové, když členové se statutem členství dětí a mládeže do 18 let a se statutem udržovací členství mají pouze poradní hlas
 • předkládat návrhy a připomínky výboru
 • získávat pravidelné informace

Čl. 11 Členové mají tyto základní povinnosti:

 • řídit se stanovami a usneseními shromáždění a jeho výboru
 • platit včas příspěvky spolku
 • podílet se na společné práci /brigádách/ pro spolek a to na základě rozhodnutí výboru spolku
 • dodržovat zásady golfové etiky, respektovat řád hřiště a pokyny výboru
 • šetřit spolkový majetek a majetek ostatních členů, nepoškozovat dobrou pověst a zájmy spolku

Čl. 12 Členství v GC zaniká:

 • vystoupením člena (toto musí být provedeno písemně nejpozději do 31.12. roku, kdy měl člen zaplaceny příspěvky spolku)
 • vyloučením pro nezaplacení příspěvku
 • vyloučením pro závažný přestupek
 • úmrtím či zánikem člena
 • zánikem spolku

Osobám, které významným způsobem přispěly k rozvoji spolku, může být výborem klubu přiznáno čestné členství.

4.  Zásady hospodaření spolku

Čl. 13 Finanční zdroje spolku tvoří:

 1. spolkové příspěvky členů
 2. dotace a dary fyzických a právnických osob
 3. příjmy z pronájmu, z reklamy a jiné hospodářské činnosti
 4. příjmy ze sportovních a jiných spolkových akcí

Čl. 14 Spolek hospodaří s finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu.

Čl. 15 V případě zániku spolku bude provedeno veškeré vypořádání majetku

 

Tyto stanovy nabyly účinnost dnem jejich schválení členskou schuzí dne 19.02.2014

 

 

-3 °C
Otevřeno bez omezení

Novinky

 • 24.11.2018 - Dárkové poukazy - ideální dárek pro golfistu
  Nevíte co darovat vašim blízkým? Ideálním vánočním dárkem pro každého golfistu může být dárkový... více
 • 08.08.2018 - Uzavřené hřiště 9.8.2018 do 14:00
  Z důvodu odstávky vody je 9.8.2018 do 14:00 hřiště uzavřeno. více
 • 17.07.2018 - Výjezd golfového klubu Na Vrších
  Milí golfisté našeho klubu,  připravili jsme pro vás golfový výjezd na golfová hřiště... více
další novinky
Viko design
ECS obaly
Inndos
Sovis
Turistika.cz
Prisped
Axis
Thomas International
Hostinec U Kohouta
Truck bar
VAM
Mexita
Dia-na
Red Bull
Sirius
IoT Smart
Elmo Trade
Tecam
AK Janeba

Copyright © 2018 Gcnavrsich.cz | Vytvořil: WebDesign studio WDW.cz | Partner: Digital Golf